BẢNG GIÁ

GÓI 1
299.000 VNĐ
525Đ / Phút

✓ 570 phút gỡ băng trực tuyến
✓ Sử dụng được trên Desktop, Mobile
✓ Không giới hạn thời gian
✓ Không giới hạn tải lên
✓ Không giới hạn tải lên đồng thời

Lựa chọn

GÓI 2
499.000 VNĐ
396Đ / Phút

✓ 1260 phút gỡ băng trực tuyến
✓ Sử dụng được trên Desktop, Mobile
✓ Không giới hạn thời gian
✓ Không giới hạn tải lên
✓ Không giới hạn tải lên đồng thời

Lựa chọn

GÓI 3
699.000 VNĐ
376Đ / Phút

✓ 1860 phút gỡ băng trực tuyến
✓ Sử dụng được trên Desktop, Mobile
✓ Không giới hạn thời gian
✓ Không giới hạn tải lên
✓ Không giới hạn tải lên đồng thời

Lựa chọn

GÓI 4

2.223.000 VNĐ

353Đ / Phút

✓ 6300 phút gỡ băng trực tuyến
✓ Sử dụng được trên Desktop, Mobile
✓ Không giới hạn thời gian
✓ Không giới hạn tải lên
✓ Không giới hạn tải lên đồng thời

Lựa chọn